COL.LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB  (entitat que forma part de la xarxa d’entitats de CET10), posa a la seva disposició la informació addicional relativa al tractament de les seves dades personals, tal com estableix la normativa en la matèria: REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (RGPD). En aquest sentit i alineat amb la política de privacitat de CET10 basada en el model d’informació per capes o nivells, a continuació, recollim la informació addicional (segon nivell) on es presenta amb detall la informació bàsica relativa al tractament de dades que ha de conèixer.

Dades del responsable:
Identitat: CET10 (COL.LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB)
Domicili: RAMBLA GUIPÚSCOA 23-25 baixos ​​, BARCELONA, 08018,
Contacte: privacitat@cet10.com
Delegat de Protecció de Dades: privacitat@cet10.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En CET10 tractem la informació que ens faciliten les persones interessades d’acord amb les següents finalitats:

a/ Gestionar la preguntes i sol·licituds relacionades amb les diferents activitats de la xarxa CET10 i col·laboradors.
b/ Gestionar els centres i / o activitats contractades.
c/ Activitats de publicitat i prospecció comercial d’iniciatives i serveis de les entitats de CET10 i col·laboradors, sempre vinculades amb el sector esportiu, educatiu, oci i social. Li podrem oferir també, enquestes d’opinió o satisfacció de les nostres activitats.
d/ Estudi i anàlisi de la informació subministrada pels Usuaris per valorar noves tendències i serveis.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals procedeixen directament dels interessats a través dels formularis habilitats per les entitats de CET10, bé a través del lloc web o en els diferents centres.

Per quant de temps conservem les seves dades?
Les teves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, demanis la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades es basa en el consentiment atorgat en completar qualsevol dels formularis. La sol·licitud de retirada del consentiment per a l’enviament de comunicacions promocionals condicionarà la situació com a usuari / client de qualsevol entitat CET10.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Si ets un usuari interessat en l’oferta esportiva, educativa, d’oci o social podrem transmetre les dades de contacte a l’entitat CET10 responsable de l’activitat. També tindran accés determinades empreses prestadores de serveis, en aquest cas ja com a encarregades del tractament. Aquests proveïdors només podran accedir a les dades amb l’únic objecte de prestar el servei contractat, seguint les instruccions de l’Entitat responsable i sense que puguin destinar-los per a cap altra finalitat. Tots els proveïdors subscriuen compromisos de confidencialitat en l’ús de la informació a la qual accedeixen pel seu servei de conformitat amb la normativa vigent.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té el dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Així com el dret a retirar el consentiment en qualsevol de les seves finalitats. Per a això pot adreçar una carta a CET10, a l’adreça Rambla Guipúscoa 23-25 ​​Baixos, Barcelona, ​​08018, o remetent un correu electrònic a privacitat@cet10.com indicant el dret que vols exercir. Cal acreditar la identitat del sol·licitant, per exemple acompanyant fotocòpia del DNI.

Així mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), si considera que s’ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals.

En el cas que se sol·liciti la limitació del tractament de les seves dades únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions i en els casos d’oposició deixaran de tractar-se les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Valorem la seva col·laboració
A CET10 procurem controlar, dins les nostres possibilitats, l’ús correcte de les dades personals de què som responsables per part de tercers als quals se’ls hàgin hagut de facilitar. Per tal motiu li demanem que, en cas que tingui coneixement o sospita que qualsevol de les nostres entitats o centres, abans indicats, està fent un ús indegut de la seva informació personal, ens ho notifiqui sense dilació per poder adoptar les accions pertinents que sigui procedent dur a terme a privacitat@cet10.coixí mateix, per garantir que les dades que tenim són correctes i es troben actualitzades, li preguem que, si es produeix alguna modificació en les seves dades, o si, per qualsevol motiu, detecta que tenim alguna dada seva incorrecte, ens ho comuniqui a privacitat@cet10.com en la major brevetat per a procedir a l’oportuna esmena.

AVÍS LEGAL WEB

COL.LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB , amb domicili a RAMBLA GUIPÚSCOA 25, BARCELONA, 08018, ESPANYA, telèfon 932663445, proveïda de C.I.F. G60775715 i inscrita en el Registre d’Entitats Esportives-Generalitat de Catalunya, inscripció 08479- Secció 1a (En endavant » CEM BOGATELL»).

El present avís legal regula l’accés i l’ús del servei del lloc web www.cembogatell.com (ara endavant, el «Lloc web») que CET10 posa a la disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts relacionats amb els serveis i instal·lacions esportives (d’ara endavant, els «Usuaris»).

Aquest lloc web compleix amb l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD) i el reglament que la desenvolupa (RD 1720/2007).

CET10 podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del Lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d’aquest Lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per CET10 en el moment en què l’Usuari accedeixi al lloc web. Així mateix CET10 posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc web que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc web, ja que aquell pot sofrir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc web poden trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.

Condicions d’accés i ús del lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d’aquest lloc web, amb total subjecció a la llei, a els bons costums i les presents condicions generals i, en el seu cas, condicions particulars, així com a mantenir el degut respecte vers als demés usuaris. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent de la finalitat d’aquest lloc web.

En aquest sentit, l’usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb fins il·lícits i expressament prohibits en les presents condicions generals d’ús així com a les condicions particulars que, en el seu cas, s’habilitin que resultin contràries als drets i interessos de CET10, els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre davant als mateixos en cas de contravenir o incomplir dites obligacions i/o que, de qualsevol manera ( inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), malmeti, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions contingudes en el lloc web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic (hacking) de CET10, dels seus membre o de qualsevol Usuari del lloc web. Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Això no obstant, CET10 condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’usuari, seleccionant l’identificador (ID o login) i la contrasenya que l’Usuari es comprometi a conservar i a utilitzar amb la diligència deguda.

Tota la informació que faciliti l’usuari mitjançant els serveis haurà de ser verídica. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a conseqüència de la complementació dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. D’igual manera, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a CET10 permanentment actualitzada de forma que respongui, a cada moment a la situació real de l’usuari. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CET10 o a tercers per la informació que faciliti. De conformitat amb la política anti-spamming de CET10 l’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar dades a partir de llistes de distribució a les que es pugui accedir mitjançant les informacions i serveis continguts en el lloc web per a la realització d’activitats amb fins promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per CET10 i/o els interessats. L’usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Amb excepció a aquells casos expressament descrits en les Condicions generals d’ús i la resta del marc normatiu, del lloc web, CET10 no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com errors o omissions dels que poguessin tenir les informacions i serveis continguts en aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir mitjançant el mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions. Així mateix, CET10 no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota natura que puguin deures a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o aquelles des de les que, en el seu cas, es prestin dits serveis. CET10 exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que es poguessin deure als serveis prestats per tercers mitjançant el lloc web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei i, concretament, a mode enunciatiu i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del lloc web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinença i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d’aquest lloc web.

Legislació aplicable

Les condicions generals d’ús i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cada un dels seus extrems per la llei espanyola.